Regulamin korzystania z aplikacji do nawigacji wodnej Żegluj

Regulamin korzystania z Aplikacji mobilnej Żegluj

 1. Definicje
  1. Aplikacji mobilna – oprogramowanie pod nazwą Żegluj instalowane na urządzeniu mobilnym Użytkownika (smartfon/tablet) wspierające Użytkownika w nawigowaniu po akwenach wodnych. Aplikacja dostępna jest do pobrania w sklepie App Store i Google Play.
  2. Regulamin – niniejszy Regulamin regulujący zasady świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Aplikacji mobilnej Żegluj.
  3. Urządzenie mobilne – mobilne urządzenie komputerowe typu telefon lub tablet pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego iOS lub Android.
  4. Usługodawca - Infeo Marcin Marek Gryszko z siedzibą w Olsztynie przy ul. Królewny Śnieżki 18, 10-696 Olsztyn, o numerze NIP: 739-315-00-70, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczych, pod numerem ewidencyjnym 44609, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Olsztyn.
  5. Użytkownik – każda osoba, która pobrała i korzysta z Aplikacji mobilnej Żegluj zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  6. Administrator – administrator danych osobowych Użytkownika.
  7. Strona internetowa - serwis prowadzony przez Usługodawcę pod adresem zegluj.mobi.
  8. Konto użytkownika – zamknięta część Aplikacji dostępna dla jej Użytkowników.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji mobilnej Żegluj przygotowanej na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android.
  2. Regulamin definiuje prawa i obowiązki Użytkowników Aplikacji.
  3. Regulamin sporządzony został jako Regulamin świadczenia usługi, o której mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1244 wraz z późn. zm.).
  4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z zapisami niniejszego Regulaminu.
  5. Usługodawca może gromadzić informacje o czynnościach Użytkowników, którzy pobrali Aplikację Żegluj, tworząc bazę zawierającą m.in.: informację o lokalizacji urządzenia (moduł GNSS), aktywności Użytkowników. Zgromadzone dane podlegają ochronie przewidzianej w polityce prywatności (dział 10 Regulaminu).
  6. Przy pierwszym uruchomieniu wymagane jest utworzenie konta w Aplikacji. Użytkownik do założenia konta może wykorzystać również konto na portalu społecznościowym Facebook. Rejestracja Konta wymaga dodatkowo jego aktywacji w terminie 7 dni od dnia założenia.
 3. Rodzaj i zakres Usług
  1. Usługodawca poprzez Aplikację Żegluj świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
   1. udostępnianie map z podkładem mapowym zawierającym dostosowane dla żeglarzy warstwy tematyczne,
   2. lokalizacja Użytkownika z wykorzystaniem wbudowanych w urządzenia mobilne sensorów pomiarowych (np. odbiorników GNSS),
   3. wsparcie Użytkownika w procesie nawigacji statkiem wodnym (nawigacja do wybranego punktu),
   4. udostępnianie informacji pogodowej dla żeglarzy,
   5. informowanie o lokalizacji miejsc niebezpiecznych na wybranych zbiornikach wodnych,
   6. wizualizacja zagrożenia w przypadku kursu na miejsce niebezpieczne,
   7. usługi społecznościowe pozwalające na prowadzenie komunikacji z innymi Użytkownikami aplikacji w czasie rzeczywistym,
   8. rejestracja przebytych tras,
   9. wizualizacja zarejestrowanych tras z możliwością ich analizy (przeglądanie danych statystycznych),
   10. udostępnianie informacji o aktualnych wydarzeniach związanych z wodą lub organizowanych dla miłośników sportów wodnych,
   11. opcje związane z bezpieczeństwem, w tym szybkie połączenie z WOPR,
   12. opcje dodawania przez użytkownika własnych informacji oraz wskazywania miejsc niebezpiecznych związanych z wodą,
   13. opcję dodawania przez użytkownika własnego avatara, który będzie powiązany z profilem,
   14. możliwość zakupu map batymetrycznych.
 4. Wymagania techniczne
  1. Korzystanie z Aplikacji mobilnej Żegluj możliwe jest po pobraniu i zainstalowaniu jej przez Użytkownika na urządzeniu mobilnym, działającym pod kontrolą systemu operacyjnego iOS w wersji co najmniej 9.0 lub systemu operacyjnego Android w wersji co najmniej 5.1.
  2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Aplikacji mobilnej Żegluj wymaga transmisji danych komórkowych. Usługodawca zastrzega, że nie jest dostawcą usług telekomunikacyjnych ani transmisji danych. Użytkownik we własnym zakresie uzyskuje dostęp do usług transmisji danych i ponosi ich koszty.
  3. Do korzystania z opcji nawigacji wymagany jest wbudowany w urządzenie mobilne odbiornik GNSS.
 5. Zasady korzystania z Aplikacji
  1. Warunkiem korzystania z Aplikacji mobilnej Żegluj lub dowolnych usług i danych z nią związanych jest zapoznanie się z treścią Regulaminu. Potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że go rozumie i akceptuje.
  2. Pobranie Aplikacji mobilnej Żegluj jest bezpłatne. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat z tytułu korzystania z aplikacji.
  3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość sprzedaży usług dodatkowych - np. map batymetrycznych.
  4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Aplikacji mobilnej Żegluj zgodnie z Regulaminem, a w szczególności:
   1. nie podejmowania celowych działań mogących wpływać na działanie Aplikacji,
   2. poszanowania dóbr osobistych osób trzecich, ich prawa do prywatności oraz obowiązujących norm współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
  5. Usługodawca zastrzega, że wszystkie materiały i informacje, jak również rozwiązania techniczne, layout, układ treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe udostępniane w Aplikacji mobilnej objęte są prawem autorskim i podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pobieranie, przetwarzanie, przedrukowywanie i dalsze udostępnianie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.
  6. Aplikacja Żegluj korzysta z:
   1. autorskich algorytmów wyszukiwania i ostrzegania przed miejscami niebezpiecznymi,
   2. danych o obszarach niebezpiecznych, trzcinach, szlakach żeglownych oraz kanałach i innych obiektach, które zostały opracowane przez Usługodawcę i podlegają ochronie,
   3. bazy danych punktów zainteresowania (POI), zaprojektowanej przez Usługodawcę tak, aby struktura i zakres treści dostosowany był do potrzeb Użytkowników,
   4. bazy danych o wydarzeniach organizowanych na wodzie lub związanych z wodą, opracowanej i aktualizowanej przez Usługodawcę,
   5. danych o granicach zbiorników wodnych opracowanych na podstawie pomiarów własnych oraz warstw serwisu openstreetmap.org,
   6. danych pogodowych bazujących na informacji pogodowej z serwisu OpenWeatherMap (openweathermap.org).
  7. Zabronione jest wykorzystywanie aplikacji komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług, map lub warstw tematycznych udostępnianych przez Aplikację mobilną Żegluj.
  8. Użytkownik zobowiązuje się do używania Aplikacji mobilnej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem oraz nie podejmowania czynności mających na celu obejście lub złamanie zabezpieczeń Aplikacji mobilnej Żegluj, w tym stosowanie technik inżynierii odwrotnej, w celu dekompilacji kodu Aplikacji.
  9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania danych wprowadzonych przez użytkownika (patrz punkt 3.1.12) jeśli nie są one zgodne ze stanem faktycznym, łamią regulamin aplikacji, łamią przepisy prawa polskiego lub jeśli mogą spowodować one zagrożenie wobec innych użytkowników aplikacji.
 6. Usługi dodatkowe i płatności
  1. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z cennikiem przed zakupem i aktywowaniem usług dodatkowych w postaci map batymetrycznych.
  2. Opłata za zakup mapy batymetrycznej jeziora odbywa się za pośrednictwem udostępnionych w Google Play i App Store sposobów płatności. Zasady płatności określone są w odrębnych regulacjach udostępnionych przez Google Play i App Store oraz operatorów świadczących usługi obsługi płatności.
  3. Platności za zakup map batymetrycznej można dokonywać w walutach określonych w cenniku oraz określonych przez podmiot, który świadczy usługę obsługi płatności w ramach App Store lub Google Play.
  4. Uiszczając opłatę za zakup mapy batymetrycznej użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z mapy bez określenia czasu.
  5. Użytkownik nie ma możliwości odsprzedania czy udostępnienia zakupionych map batymetrycznych osobom trzecim.
  6. Po zakupie map batymetrycznych (po przekazaniu użytkownikowi zakupionej mapy) użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy, która stanowi umowę zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku. (Dz.U. 2014 poz. 827) o prawach konsumenta w wypadku rozpoczęcia przez Usługodawcę świadczenia usługi za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy.
  7. Usługodawca ma prawo do zablokowania profilu, co wiąże się z utratą dostępu do zakupionych map batymetrycznych w sytuacji gdy użytkownik korzysta z aplikacji w sposób sprzeczny z prawem lub regulaminem.
 7. Prawa i obowiązki
  1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych mogących spowodować czasowe przerwy w dostępie do danych, map oraz usług wbudowanych w Aplikację mobilną Żegluj. Prace prowadzone będą w miarę możliwości w terminach ograniczających ich wpływ na korzystanie z Aplikacji. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu powiadomienia Użytkowników o planowanych czynnościach konserwacyjnych lub pracach naprawczych.
  3. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za przesyłane wiadomości, wprowadzane przez siebie treści i komentarze oraz szkody powstałe w wyniku generowania treści niezgodnych z obowiązującym Prawem oraz Regulaminem.
  4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników:
   1. treści o charakterze naruszającym prawo,
   2. treści o charakterze reklamowym;
   3. korzystanie z Aplikacji w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych logowania do Aplikacji. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego loginu i hasła będą traktowane jakby dokonał ich Użytkownik.
  6. Użytkownik ma obowiązek powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
  7. Użytkownik po zakupieniu mapy batymetrycznej ma do niej nieograniczony czasowo dostęp oraz uzyskuje także możliwość aktualizacji mapy, jeśli takowa zostanie wykonana przez usługodawcę.
 8. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z nieprawidłowego pobrania Aplikacji mobilnej lub instalacji Aplikacji z innych niż wskazanych w Regulaminie źródeł.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z Aplikacji mobilnej Żegluj.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich.
  4. Prezentowane w Aplikacji dane, w tym pozycja łodzi oraz lokalizacja miejsc niebezpiecznych mają charakter przybliżony i nie zwalniają one Użytkownika z obowiązku znajomości przepisów żeglarskich, posiadania odpowiednich uprawnień do prowadzenia statków wodnych oraz zachowania szczególnej uwagi przy ich prowadzeniu.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Użytkownika w przypadku wykorzystania Aplikacji jako jedynego źródła informacji niezbędnej do nawigacji po zbiornikach wodnych.
 9. Reklamacje
  1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja związana z nie działaniem zakupionych map batymetrycznych.
  2. Użytkownikowi nie przysługuje reklamacja związana ze stanem aktualizacji zakupionej map batymetrycznych.
  3. Reklamacje rozpatruje usługodawca.
  4. Prawidłowo złożona reklamacja musi składać się z następujących danych:
   1. dane użytkownika (imię, nazwisko)
   2. adres poczty elektronicznej lub ewentualnie adres do korespondencji pocztowej
   3. adres e-mail, na który zarejestrowane jest konto z mapami batymetrycznymi
   4. numer IMEI urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana jest aplikacja
   5. ID użytkownika App Store lub Google Play
   6. wiadomość e-mail otrzymaną od firmy obsługującej płatności z potwierdzeniem zakupu mapy
   7. przedmiot reklamacji
   8. okoliczności uzasadniające reklamację
  5. Reklamację należy składać na adres: ul. Czerwonego Kapturka 3, 10-696 Olsztyn lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: kontakt@zegluj.mobi.
  6. Reklamacja musi zostać złożona w języku polskim.
  7. Usługodawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie użytkownikowi odpowiedzi na adres poczty elektronicznej lub adresu korespondencyjnego podanego w reklamacji.
  8. Reklamacje, które dotyczą kwestii płatności nie będą rozpatrywane. Należy je przekazać podmiotowi świadczącymi usługę obsługi płatności w sklepie App Store lub Google Play.
  9. Ewentualny zwrot należności za Usługi Dodatkowe odbywać się będzie przy udziale podmiotu świadczącego usługi obsługi płatności w ramach Google Play lub App Store, który uczestniczył w przyjęciu zapłaty za Usługę Dodatkową.
 10. Zakończenie pracy z Aplikacją
  1. Rezygnacja z korzystania przez Użytkownika z Aplikacji mobilnej Żegluj możliwa jest w każdej chwili poprzez jej odinstalowanie z urządzenia mobilnego.
  2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta użytkownika w przypadku braku jego aktywacji przez okres dłuższy niż 7 dni.
  3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta użytkownika lub ograniczenia możliwości korzystania z wybranych usług Aplikacji w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, narusza zasady współżycia społecznego lub godzi w dobre imię innych Użytkowników lub Usługodawcy.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia działalności Serwisu lub świadczenia Usługi w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny. Zawieszenie działalności poprzedzone zostanie powiadomieniem Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 11. Kwestie techniczne
  1. Strona internetowa zegluj.mobi gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP i inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych i marketingowych.
  2. Strona internetowa gromadzi dane wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics (źródło wejścia na stronę, treści zapytań wpisywanych w wyszukiwarkach, przebieg nawigacji itp.) Dane te wykorzystywane są w celach statystycznych.
  3. Strona internetowa stosuje mechanizm „cookies”. Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, wykorzystywane m.in. do zapamiętania danych niezbędnych do logowania w serwisie. Zawierają one unikalny identyfikator użytkownika, informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej z jakiej korzysta użytkownik itp. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych i nie umożliwiają identyfikacji osoby. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookie do śledzenia działań użytkowników witryny. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową.
 12. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 13. Postępowanie reklamacyjne i zgłaszanie naruszeń
  1. Wszelkie uwagi do działania Aplikacji, sugestie, reklamacje oraz zgłoszenia naruszeń powinny być wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zegluj.mobi
  2. Reklamacja powinna zawierać: nazwę Użytkownika, nazwę i model urządzenia mobilnego, wersję systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu oraz wyczerpujący opis i powód reklamacji.
  3. Czas odpowiedzi na reklamację wynosi 14 dni roboczych. Wyjaśnienia co do sposobu rozpatrzenia reklamacji przesyłane są z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
  4. W przypadkach, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania dodatkowych informacji uzupełniających, Usługodawca zwróci się do Użytkownika z prośbą o ich przesłanie. Czas potrzebny na udzielenie wyjaśnień przedłuża okres rozpatrzenia reklamacji.
  5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zgłoszenie wynika z nieznajomości powszechnie obowiązującego prawa lub Regulaminu.
 14. Zmiany Regulaminu
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu w każdym czasie i dowolnym zakresie. Wprowadzone zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej zegluj.mobi/regulamin.html